Avís legal

Condicions d’ús de la pàgina web www.caritasdiocesanavic.cat

Denominació social

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC, amb  domicili al c/ Torras i Bages n. 4, bx. de la ciutat de Vic. NIF: R0800521G. Inscrita al Registre d’Entitats Religioses, del Ministeri de Justícia, amb el número 001091 amb data 11 de març de 1981
Correu electrònic de contacte: caritas@caritasdiocesanavic.cat i el telèfon: 93 886 0483  és la titular del domini www.caritasdiocesanavic.cat.

 

Marca Càritas

La marca CÀRITAS i el logotip són marques registrades de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC. La seva utilització queda limitada a la pàgina web oficial de Càritas i no existeix cap tipus de llicència davant de tercers.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la pàgina web de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, ni la modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al titular, sense el permís previ i per escrit de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. sancionat d’acord amb les disposicions vigents.